VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Metall s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

 • 1Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) prijala a odsúhlasila spoločnosť Metall s.r.o. so sídlom Hlavná 1135, 951 35 Veľké Zálužie, IČO:51885948, Zapísaná v OR OS Nitra, Odd: Sro, vl. č. 46320/N. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Metall s.r.o., ďalej len „predávajúci`` alebo „zhotoviteľ`` a zákazníkmi spoločnosti Metall s.r.o., ďalej len „kupujúci`` alebo „objednávateľ``.

 • 2 Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „tovar`` myslí sa tým predmet kúpy, teda akýkoľvek produkt, náhradný diel, doplnkový tovar predávaný spoločnosťou Metall s.r.o. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „služba`` myslí sa tým i dodanie diela, montáž.

 • 3 Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s VOP. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj jeho doručenie odberateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom odberateľovi pri predaji tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach dodávateľa ( www.metall.sk ). Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, odberateľ súhlasí so znením aktuálne platných VOP.

2. Cenová ponuka

 • 1Všetky cenové ponuky vystavené spoločnosťou Metall s.r.o. sú nezáväzným dokumentom a majú informatívny charakter. Platnosť každej cenovej ponuky je 20 dní. Po uplynutí tohto času si vyhradzuje predávajúci právo meniť ceny uvedené na cenovej ponuke.

3. Objednávka

 • 1Objednávka/Kúpna zmluva/Zmluva o dielo je záväzným dokumentom, obsahuje údaje objednávateľa (Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe), podrobný popis objednaného tovaru, cenu tovaru, dodaciu lehotu, platobné podmienky, podpis objednávateľa a dodávateľa.

 • 2Objednávateľ akceptuje údaje na objednávke/kúpnej zmluve/zmluve o dielo svojim podpisom alebo zaplatením zálohy na účet dodávateľa alebo v hotovosti.

4. Odstúpenie od zmluvy ( spotrebiteľ – nepodnikateľ )

 • 1Pri uzavretí objednávky/kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že buď doručí tovar osobne na predajňu predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení od objednávky/kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.

  Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, pokiaľ možno v pôvodnom obale bez známok užívania vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Vrátanie kúpnej ceny musí zahŕňať aj náklady na poštovné, ktoré zákazník zaplatil pri objednávke tovaru (obchodník si ale môže naúčtovať dodatočné dodacie náklady, ak zákazník výslovne žiadal o neštandardnú alebo expresnú dodávku). Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru prepravcom späť.

5. Odstúpenie od zmluvy ( podnikateľ )

 • 1V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

  Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od objednávky/zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

 • tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Platobné a dodacie podmieky

 • 1Cena tovaru/diela je uvedená v Objednávke/Zmluve o dielo a pokiaľ nie je výslovne uvedené v Objednávke/Zmluve o dielo inak, považuje sa táto za cenu konečnú.

 • 2Objednávateľ sa zaväzuje pri uzavretí objednávky zaplatiť zálohu za tovar/dielo vo výške 50 % z celkovej ceny tovaru/diela na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Doplatok vo výške 50 % z celkovej ceny tovaru/diela uhradí objednávateľ po realizácii diela a prevzatí diela v hotovosti v deň prebratia diela alebo bankovým prevodom do termínu splatnosti uvedeného na faktúre zhotoviteľa.

 • 3Dodacia doba tovaru alebo služby začína plynúť dňom prijatia zálohovej platby v hotovosti alebo dňom pripísania zálohovej platby na účet zhotoviteľa v plnej výške. Podkladom pre úhradu je faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi.

 • 4V prípade neuhradenia doplatku zo strany objednávateľa v dohodnutom termíne sa tento zaväzuje uhradiť 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, alebo sa výška poplatku za omeškanie riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Dohodnutý termín je v tomto prípade deň prebrania diela objednávateľom.

 • 5Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania s dodávkou diela z ceny nedodanej časti.

7. Odovzdanie a prevzatie plnenia

 • 1Termín dodania začína plynúť dňom zaplatenia celej zálohovej faktúry.

 • 2Prevzatím tovaru objednávateľom je miesto sídla zhotoviteľa ak nebolo dohodnuté iné miesto. V tomto prípade je objednávateľ povinný najneskôr do 3 dní od písomného vyzvania tovar prevziať v mieste sídla zhotoviteľa. Ak objednávateľ túto lehotu nesplní a neoznámi ako s tovarom ďalej naložiť, zhotoviteľ tovar uskladní a dodávka sa považuje dňom uskladnenia za splnenú.

 • 3Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania predmetu plnenia v prípade, že toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom cudzej moci /t.j. napr. kvôli nemoci, vojne, katastrofám spôsobenými prírodnými javmi, štrajkom a tiež nevydaním úradných povolení, o ktoré sa zhotoviteľ riadne usiloval/. Objednávateľ si z tohto titulu nemôže uplatňovať náhradu škody.

 • 4Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete dodania prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom, keď tovar bol prevzatý objednávateľom alebo prepravcom objednávateľa.

 • 5Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru/služby pri prevzatí tovaru/dodaní služby. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 • 6Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez zbytočného odkladu.

 • 7Zhotoviteľ je povinný vopred v primeranom čase oznámiť objednávateľovi presný čas odovzdania plnenia. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a po vzájomnom odsúhlasení termínu vykoná preberanie tovaru/služby, najneskôr však v čase odovzdania plnenia v prítomnosti zástupcu zhotoviteľa.

 • 8V rámci preberacieho konania má objednávateľ právo vykonať najmä obhliadku plnenia a skontrolovať súvisiacu dokumentáciu, ktorú pre plnenie stanovujú príslušné právne predpisy alebo ktoré si Zmluvné strany dohodli v Zmluve/Objednávke.

 • 9Ak je súčasťou plnenia i montáž, podmienkou začatia montáže je splnenie podmienok zhotoviteľa objednávateľom na technickú pripravenosť podľa osobitných požiadaviek zhotoviteľa. Táto pripravenosť musí byť písomne potvrdená objednávateľom. Ak objednávateľ nedodrží všeobecne platné alebo osobitné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie /ako je napr. uvedené v návode na obsluhu a prevádzku, zhotoviteľ za škodu nezodpovedá. Predmetom montáže nie sú stavebné práce, respektíve nutné stavebné alebo inštalačné úpravy (celková stavebná pripravenosť). Pred začatím inštalácie musia byť splnené všetky technické podmienky montáže . Ak po nástupe montážnych technikov zhotoviteľa na montáž nebudú podmienky montáže splnené, zhotoviteľ ma právo na stiahnutie technikov z montáže a na vyúčtovanie nákladov vynaložených na dopravu z miesta sídla zhotoviteľa a opätovnú montáž.

 • 10Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby miesto vykládky bolo na prístupnom mieste.

 • 11Ak montáž potrvá viac dní, objednávateľ preberá zodpovednosť za ponechaný tovar, prípadne musí zabezpečiť uzamykateľnú miestnosť.

 • 12V prípade dodania tovaru, ktorý neobsahuje montáž, vykladanie tovaru je úlohou objednávateľa.

8. Záručná doba

 • 1Na všetky tovary/služby dodávané spoločnosťou Metall s.r.o. sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov.

 • 2Riadne uzatvorená objednávka/zmluva/protokol o odovzadní diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom môže záručnú dobu predĺžiť. Ak príslušná objednávka/zmluva/protokol o odovzdaní diela po dohode s objednávateľom stanoví záručnú dobu kratšiu alebo dlhšiu ako 60 mesiacov (avšak vždy minimálnej dĺžke aspoň 24 mesiacov, ak sa jedná o predaj a montáž novovyrobeného tovaru), riadi sa priebeh prípadnej reklamácie v celom rozsahu príslušnou objednávkou/zmluvou/protokolom o odovzdaní diela. Pokiaľ riadne uzatvorená objednávka/zmluva/protokol o odovzdaní diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom upravuje niektoré otázky reklamácií a záručných lehôt inak, ako je uvedené v týchto VOP, má prednosť vždy príslušná objednávka/zmluva/protokol o odovzdaní diela - v ostatných otázkach neriešených príslušnou objednávkou/zmluvou/protokolom o odovzdaní diela sa uplatnia VOP.

 • 3Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru/služby. Ak odmietne objednávateľ bezdôvodne tovar/službu prevziať, záručná doba začína plynúť dňom, keď mu zhotoviteľ umožnil s dielom/tovarom voľne nakladať. Do záručnej doby sa nepočíta doba odo dňa prijatia reklamácie zhotoviteľom do doby, keď reklamovaná vada bola odstránená. V prípade dodania nového výrobku na tento výrobok začína plynúť nová záručná doba a to odo dňa odovzdania objednávateľovi.

9. Zodpovednosť za vady

 • 1Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady tovaru/diela zistené pri jeho odovzdávaní, po odovzdaní tovaru/diela v rámci poskytovanej záruky za akosť len v prípade, že tieto boli spôsobené porušením jeho povinností.

 • 2Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela/tovaru, zistené po odovzdaní diela/tovaru, pokiaľ tieto boli spôsobené porušením povinností objednávateľa, zvlášť pri:
  - nevhodnom používaní alebo manipulácií, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním pravidelnej starostlivosti
  - akémukoľvek zásahu do konštrukcie výrobku
  - poškodeniu diela treťou osobou (napr. pri murárskych prácach, omietaní, zváraní a pod.)
  - poškodeniu diela vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, statické zaťažovanie rámu a krídel okien a pod.)
  - poškodenie (nefunkčnosť) diela/tovaru z dôvodu stavebnej nepripravenosti otvoru v dohodnutom termíne montáže
  - vady vyplývajúce z objednávateľom dodatočne požadovaného členenia zhotovovaných výrobkov, na ktoré bol objednávateľ dopredu upozornený
  - vady spôsobené vystavením dodaného tovaru/služby extrémnym podmienkam (agresívne prostredie, prašnosť a pod.)
  - poškodenie diela živelnou pohromou alebo inou neodvrátiteľnou udalosťou (vyššia moc)
  - neodborné prevedenie montáže (pri objednávkach/kúpnych zmluvách, kde montáž zabezpečuje objednávateľ)
  - použitie chybnej veci dodanej objednávateľom k zhotoveniu diela
  - vady, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred dodaním tovaru, a na ktoré bola odberateľovi z dôvodu týchto vád poskytnutá zľava. Vady vzniknuté vplyvom týchto okolností nemôžu byť ani predmetom reklamácie.

 • 3Objednávateľ je povinný si tovar/službu pri preberaní prehliadnuť, skontrolovať si akosť a ihneď oznámiť zhotoviteľovi zjavné vady. Za zjavné vady sú považované nedostatky zistené pri preberaní tovaru/služby alebo bezprostredne po ňom. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré mohli byť zistené objednávateľom už pri preberaní tovaru/služby. Skryté vady sa prejavia po dlhšej dobe užívania tovaru/služby a nie je možné ich zistiť predchádzajúcim spôsobom. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, kde ich odstránením netrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobku a oprava môže byť prevedená v riadne stanovenej lehote.

10. Uplatnenie reklamácie

 • 1Reklamácie sa uplatňujú v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti Metall s.r.o., ktorý je verejne dostupný a zverejnený na internetových stránkach www.metall.sk.

11. Záverečné ustanovenia

 • 1Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 • 2Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

 • 3Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 • 4Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode platí, že v prípade sporu je príslušný, pre jeho rozhodnutie, miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Potvrdením objednávky/záväznej ponuky/osobitných zmlúv objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť od 22.02.2019